• ՕՀՍԱՍ 18001

  Աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման կառավարման համակարգ-Պահանջներ

 • ԻՍՕ 9001

  Որակի կառավարման համակարգ - Պահանջներ

 • ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001

  Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ - Պահանջներ

 • ԻՍՕ 22000

  Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Սննդամթերքի արտադրության շղթայում ընդգրկված կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջներ

 • ԻՍՕ 14001

  Էկոլոգիական կառավարման համակարգեր - Պահանջների և կիրառման ուղեցույց ընդհանուր պահանջների կիրառման վերաբերյալ

 • ԻՍՕ/ԻԷԿ 15189

  Բժշկական լաբորատորիաներ. Կոմպետենտության և որակին ներկայացվող պահանջներ

 • ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025

  Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ

 • ԻՍՕ 17100 Թարգմանչական ծառայություններ. Ծառայության պահանջներ

  ստանդարտի համաձայն թարգմանությունների իրականացում

ԻՍՕ 9001

 ԻՍՕ 9001:2015 պահանջներին համապատասխան որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկացումը կիրառելի է տարբեր տեսակի ձեռնարկությունների համար: Որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկացումը  ներառում է ձեռնարկության կողմից իրականացվող որակի կառավարման գործընթացի՝ ԻՍՕ 9001:2015 ստանդարտի պահանջների համապատասխանության ստուգում և համապատասխանությունը օրենքով, սահմանված կարգով հաստատող փաստաթուղթ:

Կարդալ ավելին
ԻՍՕ 9001

ԻՍՕ 14001

ԻՍՕ 14001

 ԻՍՕ 14001 կարգավորում է կազմակերպության էկոլոգիայի տեսանկյունից  անվտանգ գործունեությունը՝ ներկայացնելով էկոլոգիական կառավարման համակարգի պահանջները: Ստանդարտը մեկնաբանում  է «կազմակերպություն» հասկացությունը, ներառյալ որոշակի գործունեությամբ զբաղվող անհատ ձեռներեցների և մասնավոր անձանց, խոշոր կազմակերպությունների,  հոլդինգների և կորպորացիաների, որոնց գործունեությունը ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի վրա:

Իմանալ ավելին

ՕՀՍԱՍ 18001

ՕՀՍԱՍ 18001 «Աշխատանքային  անվտանգության և առողջության պահպանման կառավարման  համակարգ- Պահանջեր» կարգավորում է կազմակերպության գործունեությունը կապված անձնակազմի և մարդկանց անվտանգության պահպանման հետ, ում անմիջականորեն վերաբերվում է կազմակերպության գործունեությունը:

Կարդալ ավելին
ՕՀՍԱՍ 18001

ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025

ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025

Փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների կողմից կիրառվող հիմնական ԻՍՕ ստանդարտը ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ ստանդարտն է: Մի շարք խոշոր երկրներում ԻՍՕ 17025 այն ստանդարտն է, որով հավատարմագրվում են լաբորատորիաների մեծ մասը՝ տեխնիկապես կոմպետենտ համարվելու համար:

Կարդալ ավելին

ԻՍՕ 22000

Սննդամթերքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգները կարող են առաջանալ սննդի շղթայի ցանկացած փուլում, ուստի անհրաժեշտ է պատշաճ հսկողություն իրականացնել սննդի ողջ շղթայի նկատմամբ: Սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովում է սննդի շղթայում ընդգրկված բոլոր կողմերի միավորված ջանքերի միջոցով:

Կարդալ ավելին
ԻՍՕ 22000

ԻՍՕ 15189

ԻՍՕ 15189

ԻՍՕ 15189 միջազգային և խորհրդատվական ստանդարտ է, որն ամփոփում է ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025 ու ԻՍՕ 9001 ստանդարտների հիմնական դրույթները և սահմանում է բժշկական լաբորատորիաների կոմպետենտությանը և որակին ներկայացվող պահանջներ:   Երկրում ստանդարտի ներդրումը կարող է կրել կամ պարտադիր, կամ կամավոր բնույթ, սակայն ԻՍՕ 15189 ստանդարտի կամավոր ներդրումը խոսում է լաբորատորիայի ղեկավարության մասնագիտական էթիկայի մասին, երբ լաբորատորիան հանրությանն իր ծառայությունները մատուցելիս միտված է երաշխավորելու առավելագույն էֆեկտիվություն, կոմպետենտություն և որակ:

Կարդալ ավելին

ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001

ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 ստանդարտը կարգավորում է կազմակերպության գործունեության տեղեկատվության անվտանգությունը:  Նախորդ տարբերակներից տարբերվում է պարզությամբ և կարգավորվող նորմերի կրճատմամբ:

Կարդալ ավելին
ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001

"System to system"-ի և "Yell.am"-ի համատեղ պրոեկտ: